فرم ارزیابی برای اخذ ویزای کانادا

  • جهت ارزیابی شما به تکمیل همه موارد ستاره دار * احتیاج داریم، و تکمیل موارد بدون ستاره اختیاری است.
  • درصورتیکه درخواست ویزای توریستی دارید، صرفا فرم را تکمیل نمایید .
  • فرمهایی که صحیح و کامل پر شده باشند ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری بررسی شده و با متقاضی جهت اقدام بعدی تماس گرفته خواهد شد.
  • محرمانه بودن و حفظ اطلاعات شخصی شما وظیفه حرفه ای ماست پس لطفا اطلاعات دقیق و صحیح را وارد نمایید.

Switch The Language