مشاغل پرتقاضا در کانادا

آیا به مهاجرت به کانادا فکر میکنید؟

چنانچه برای مهاجرت به کشوری جدید به عنوان نیروی ماهر برنامه ریزی میکنید، شغل شما میبایست جزو مشاغل پر تقاضا باشد.

واضح است که هر کشوری تمایل دارد مهاجرانی را بپذیرد که  توانا، ماهر، با استعداد و دارای سابقه کاری در زمینه های مورد نیاز آن کشور باشند و بدون شک کانادا یکی از این کشورها میباشد.

مشاغل پر تقاضا در کانادا به شرح ذیل میباشد:


Skilled Trades: Eligible Occupation List and Skill Level


NOC


TITLE


Skill level or type


632 


Chefs, cooks

 

633 


Butchers, bakers

 

7201 


Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations


B


7202 


Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations


B


7203 


Contractors and supervisors, pipefitting trades


B


7204


Contractors and supervisors, carpentry trades


B


7205


Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers


B


7231


Machinists and machining and tooling inspectors


B


7232


Tool and die makers


B


7233


Sheet metal workers


B


7234


Boilermakers


B


7235


Structural metal and plate work fabricators and fitters


B


7236


Ironworkers


B


7237


Welders and related machine operators


B


7241


Electricians (except industrial and power system)


B


7242


Industrial electricians


B


7243


Power system electricians


B


7244


Electrical power line and cable workers


B


7245


Telecommunications line and cable workers


B


7246


Telecommunications installation and repair workers


B


7247


Cable television service and maintenance technicians


B


7251


Plumbers


B


7252


Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers


B


7253


Gasfitters


B


7271


Carpenters


B


7272


Cabinetmakers


B


7281


Bricklayers


B


7282


Concrete finishers


B


7283


Tile setters


B


7284


Plasterers, drywall installers and finishers and lathers


B


7291


Roofers and shingles


B


7292


Glaziers


B


7293


Insulators


B


7294


Painters and decorators (except interior decorators)


B


7295


Floor covering installers


B


7301


Contractors and supervisors, mechanic trades


B


7302


Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews


B


7303


Supervisors, printing and related occupations


B


7304


Supervisors, railway transport operations


B


7305


Supervisors, motor transport and other ground transit operators


B


7311


Construction millwrights and industrial mechanics


B


7312


Heavy-duty equipment mechanics


B


7313


Refrigeration and air conditioning mechanics


B


7314


Railway carmen/women


B


7315


Aircraft mechanics and aircraft inspectors


B


7316


Machine fitters


B


7318


Elevator constructors and mechanics


B


7321


Automotive service technicians, truck and bus mechanics, and mechanical repairers


B


7322


Motor vehicle body repairers


B


7331


Oil and solid fuel heating mechanics


B


7332


Appliance servicers and repairers


B


7333


Electrical mechanics


B


7334


Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics


B


7335


Other small engine and small equipment repairers


B


7361


Railway and yard locomotive engineers


B


7362


Railway conductors and brakemen/women


B


7371


Crane operators


B


7372


Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction


B


7373


Water well drillers


B


7381


Printing press operators


B


7384


Other trades and related occupations, n.e.c.


B


8211


Supervisors, logging and forestry


B


8221


Supervisors, mining and quarrying


B


8222


Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services


B


8231


Underground production and development miners


B


8232


Oil and gas well drillers, servicers, testers, and related workers


B


8241


Logging machinery operators


B


8252


Agricultural service contractors, farm supervisors, and specialized livestock workers


B


8255


Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services


B


8261


Fishing masters and officers


B


8262


Fishermen/women


B


9211


Supervisors, mineral and metal processing


B


9212


Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities


B


9213


Supervisors, food, beverage, and associated products processing


B


9214


Supervisors, plastic and rubber products manufacturing


B


9215


Supervisors, forest products processing


B


9217


Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing


B


9221


Supervisors, motor vehicle assembling


B


9222


Supervisors, electronics manufacturing


B


9223


Supervisors, electrical products manufacturing


B


9224


Supervisors, furniture, and fixtures manufacturing


B


9226


Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing


B


9227


Supervisors, other products manufacturing and assembly


B


9231


Central control and process operators, mineral and metal processing


B


9232


Petroleum, gas and chemical process operators


B


9235


Pulping, papermaking and coating control operators


B


9241


Power engineers and power systems operators


B


9243


Water and waste treatment plant operators


B


Source: Citizenship and Immigration Canada

 

Switch The Language